Disclaimer 

Disclaimer voor Bel 7x7 taxi.nl

4tele.com B.V. (Kamer van Koophandel: 18061480), handelend onder de naam Bel 7x7 taxi.nl, hierna te noemen 7x7 taxi, verleent u hierbij toegang tot www.bel7x7taxi.nl ("de Website"") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten van derden af te nemen. 7x7 taxi behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen."


Beperkte aansprakelijkheid

7x7 taxi spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de Website aangeboden diensten van derden worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 7x7 taxi. In het bijzonder zijn (web)adressen en telefoonnummers op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. 7x7 taxi doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig en/of onjuist is. Derden kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. 7x7 taxi oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op de Website opgenomen verwijzingen naar websites en diensten van derden kan 7x7 taxi noch 4tele.com nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze content liggen bij 7x7 taxi en haar licentiegevers. Kopiƫren, publiceren, verspreiden en elk ander gebruik van deze content is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 7x7 taxi, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke content anders aangegeven is.


Informatiediensten

7x7 taxi levert informatiediensten op haar website en verwijst (url's) en verbindt (per telefoon) de bezoekers op haar Website door naar de hierop aangesloten taxibedrijven. Met grote zorg selecteert 7x7 taxi de op haar Website aangesloten taxibedrijven, echter 7x7 taxi is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de diensten van de aangesloten taxibedrijven.


Reacties & Klachten

Wij staan open voor uw reacties over de dienstverlening op onze website en van de aangesloten taxibedrijven zodat wij de kwaliteit van de aangeboden diensten voortdurend kunnen verbeteren. Wij hopen dat u de service op de website, aan de telefoon en de taxirit als prettig heeft ervaren, mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, vernemen wij dit graag van u via het onderstaand reactieformulier. Wilt u op het contactformulier aangeven wanneer en met welk telefoonnummer u heeft gebeld, zodat wij op basis daarvan het betrokken taxibedrijf kunnen informeren. Wij zullen uw reactie met grote zorg in behandeling nemen en het betrokken taxibedrijf hierop aanspreken en/of zo nodig passende maatregelen nemen.
Overigens ligt de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de taxidienstverlening bij het individuele taxibedrijf die de taxirit in uw opdracht aan heeft genomen en heeft uitgevoerd. Bel7x7taxi vervult enkel de rol van marketeer. Wij zullen u altijd op de hoogte brengen van de door ons genomen maatregelen en informeren over het betrokken taxibedrijf; zodat u eventueel in contact kunt treden met het betrokken taxibedrijf die uw opdracht heeft uitgevoerd; en/of een klacht kunt indienen over het betrokken taxibedrijf bij het landelijk klachtenmeldpunt degeschillencommissie in Den Haag: http://www.degeschillencommissie.nl/